O nas

Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego "Bratniak" została powołana do życia aktem notarialnym 12 lutego 1992 roku. Fundatorami byli:
prof. Lucjan Suchanek, Rektor ds. Studiów, reprezentant Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Janusz Boś, Witold Ryś,  Jerzy Roś, Edward Rysiewicz, Grzegorz Wątroba (Murzański) - reprezentujący środowisko akademickie uczelni.

Głównym celem działalności Fundacji, określonym w Statucie jest poprawa warunków socjalno - bytowych środowiska akademickiego, wspieranie związanych z tym środowiskiem inicjatyw naukowych, kulturalnych i artystycznych.

Realizacja celów statutowych możliwa jest dzięki prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej, a w szczególności działalności hotelowej .

Środki finansowe pozyskane dzięki prowadzonej działalności hotelowej przekazywane są na:

 1. poprawę zaplecza socjalnego studentów  (w tym ciągłe podnoszenie standardu, remonty i modernizacja 4 zarządzanych akademików Piast, Żaczek, Nawojka, Bydgoska)
 2. pomoc studentom i absolwentom UJ w znalezieniu zatrudnienia
  (organizacja bezpłatnych warsztatów i kursów podnoszących kwalifikacje, powołanie Biura Pracy, umożliwianie zdobycia doświadczenia zawodowego dzięki pracy sezonowej w poszczególnych zakładach Fundacji)
 3. pomoc studentom znajdującym się w ciężkiej sytuacji materialnej
  stypendia, zapomogi i dofinansowywania oraz umożliwienie podjęcia prac sezonowych)
 4. inspirowanie, wspieranie i promowanie kultury studenckiej
  (współorganizacja lub finansowanie licznych inicjatyw kulturalnych w tym festiwali, przeglądówo ogólnopolskim charakterze, dofinansowywanie i organizowanie wystaw prac studentów, wernisaży)
 5. prowadzenie działalności artystycznej
  (m.in. w Klubie Żaczek)
 6. dofinansowanie inicjatyw mających na celu podnoszenia umiejętności, kwalifikacji i wiedzy studentów (organizowanie licznych szkoleń czy konferencji, dotowanie kół naukowych, obozów szkoleniowych czy naukowych)
 7. wspieranie i wydawanie magazynów kulturalnych, informacyjnych i naukowych (WUJ, Ha!art, Barbarzyńca, Studium, Kwartalnik Archeologiczny)
 8. działalność w celu poprawy kultury fizycznej (organizacja i finansowanie zawodów sportowych oraz inicjatyw promujących aktywny tryb życia, współpraca ze Studium WF UJ, zakup sprzętu sportowego)
 9. dofinansowanie i pomoc w organizacji inicjatyw naukowych (współpraca z kołami naukowymi, finansowanie wypraw naukowych, dofinansowywanie badań naukowych, projektów, pomoc w wydawaniu publikacji naukowych)
 10. rozwój działalności naukowej i wymiany międzynarodowej studentów (współpraca z organizacjami studenckimi i uczelniami z Litwy, Ukrainy, Niemiec, organizacja międzynarodowych konferencji, pokrywanie kosztów zamieszkania w Polsce stypendystów Fundacji Królowej Jadwigi)
 11. integrowanie środowiska akademickiego (organizacja Campusów Akademickich, obozu integracyjnego "Adapciak", współorganizacja Rajdów)

Ambicją Fundacji jest podnoszenie standardu życia społeczności akademickiej przy jednoczesnym utrzymaniu jak najniższej ceny za miejsce w domach studenckich. W chwili obecnej cena za miejsce w akademikach zarządzanych przez Fundację jest najniższa w Polsce.

Prowadzenie działalności charytatywnej oraz realizowanie pozostałych celów statutowych możliwe jest dzięki środkom finansowym pozyskiwanym z prowadzonej działalności gospodarczej (wynajem lokali, powierzchni, reklamowych, użytkowych, a w szczególności prowadzonej działalności hotelowej).


Dziennik Polski z 5-10-2002

"Bratniak" po 10 latach

Fundacja 6-krotnie zwiększyła majątek przejęty od Uniwersytetu Jagiellońskiego

(INF. WŁ.) - Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w ciągu najbliższych 3 lat Uniwersytet Jagielloński wzbogaci się o jeden lub dwa nowe domy studenckie - zapowiada Grzegorz Murzański, prezes Fundacji Studentów i Absolwentów UJ "Bratniak". W tym roku fundacja obchodzi jubileusz 10-lecia swego istnienia.

Działalność "Bratniaka" (fundacji nawiązującej swą nazwą do historycznego Bratniaka - Towarzystwa Bratniej Pomocy Studentów powstałej w UJ w 1859 roku) skupia się głównie na poprawie warunków socjalno-bytowych studentów i doktorantów oraz wspieraniu inicjatyw naukowych, kulturalnych i artystycznych. Fundacja - zatrudniająca obecnie 95 pracowników - zarządza m.in. czterema akademikami UJ (prowadzony od kilku lat remont "Nawojki" zostanie zakończony w przyszłym roku), prowadzi Studenckie Centrum Turystyki "Vulturius" (organizujące np. obozy i rajdy integracyjne), współpracuje z Samorządem Studentów (m.in. przy wydawaniu pisma "WUJ"), prowadzi bezpłatne Biuro Pracy, w którym obecnie znajduje się około 30 ofert stałego zatrudnienia, dofinansowuje imprezy uczelniane, warsztaty i kursy (głównie językowe), prowadzi także Biuro Kwater, pomagające studentom zamiejscowym w wynajęciu pokoju lub mieszkania.

Po 10 latach działalności "Bratniaka" Grzegorz Murzański ocenia obecną sytuację finansową fundacji jako dobrą. - Zwiększyliśmy około 6-krotnie majątek, który przejęliśmy od uczelni 10 lat temu - mówi prezes.

W najbliższym czasie władze "Bratniaka" zamierzają przede wszystkim poszerzyć działalność hoteli wakacyjnych (która stanowi główne źródło finansowe fundacji), rozwinąć dotychczasową działalność gastronomiczną w domach studenckich, poszerzyć ofertę kursów i szkoleń, przygotowujących do prowadzenia własnej działalności w strukturach uczelni oraz zająć się reklamowaniem firm, także w obiektach uczelnianych. Grzegorz Murzański zapowiada też, że prawdopodobnie w ciągu 3 najbliższych lat wybudowane zostaną dwa nowe domy studenckie UJ.

- Władze uczelni bardzo poważnie o tym myślą. Można np. wykorzystać środki unijne lub skorzystać ze współpracy polsko-niemieckiej. Mogę zapewnić, że do końca kadencji obecnych władz UJ powstanie przynajmniej jeden nowy dom studencki - mówi prezes Murzański.

(MWK)